into compliance

Doświadczenie. Wiedza. Efekt.

O nas

Połączyliśmy siły, by oferować eksperckie i unikatowe usługi prawne na rynku finansowym wykraczające poza ich dotychczasową formułę. Nie jesteśmy prawnikami, którzy znają się na wszystkim. Naszym atutem jest to, że gruntownie znamy i rozumiemy prawo rynku kapitałowego.

adwokat / partner

Anna
Czerkawska

→ Więcej
→ LinkedIn

założyciel

Maciej
Kurzajewski

→ Więcej
→ LinkedIn

Zakres usług

Compliance dla rynku kapitałowego i FinTech

Znamy doskonale ryzyka towarzyszące działalności na rynku kapitałowym. Zapewniamy bieżącą współpracę i obsługę typu compliance w każdym aspekcie działalności prowadzonej na rynku kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów prowadzących działalność maklerską, bankowość inwestycyjną oraz wykonujących inne rodzaje pośrednictwa na rynku kapitałowym. Przeprowadzamy audyty ad hoc lub cykliczne audyty prawidłowości funkcjonowania rozwiązań i procesów zarówno w obszarze front office, jak i back office. Zapewniamy analizę typu compliance planów wdrożenia nowych linii biznesowych, w tym z uwzględnieniem szeroko rozumianego FinTech, AML i wymogów ESG.

Prawo konsumenckie na rynku finansowym i postępowania przez UOKiK

Wiemy, że prawidłowy onboarding klientów oraz relacja instytucji finansowej z klientem wymaga również znajomości prawa konsumenckiego oraz musi uwzględniać coraz bardziej skomplikowane otoczenie prawne w tym obszarze. Potrafimy stosować przepisy dedykowane dla rynku kapitałowego uwzględniając również ogólne regulacje konsumenckie oraz znając praktykę orzeczniczą w tym obszarze. Zapewniamy obsługę m.in. w postępowaniach dotyczących zbiorowych interesów konsumentów prowadzonych przed Prezesem UOKiK.

Audyty i dochodzenia wewnętrzne (FinCrime Investigations)

Posiadamy jedyne w swoim rodzaju umiejętności oceny działalności gospodarczej przez pryzmat wszystkich przepisów karnych rynku finansowego. Mamy doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych, a także w procesach karnych. Sporządzamy poufne raporty prawne i doradzamy kierownictwu wyższego szczebla w zakresie ryzyk związanych z etyką i compliance, a także analizujemy kontrahentów i klientów pod kątem identyfikacji ryzyk związanych z prowadzeniem przez te podmioty działalności niezgodnej z prawem. Wskazujemy jakie działania zaradcze trzeba podjąć wewnątrz i na zewnątrz organizacji na każdej istotnej płaszczyźnie (pracowniczej, karnej, korporacyjnej, cywilnoprawnej oraz administracyjnej). Mamy unikatową wiedzę w zakresie FinCrime, w tym na temat nielegalnej działalności nadzorowanej, manipulacji i insider tradingu.

Regulacje rynku kapitałowego i FinTech

Jesteśmy postrzegani jako specjaliści w naszych dziedzinach. Dzięki doświadczeniu na rynku kapitałowym wiemy jak rozumieć i stosować regulacje dotyczące kryptowalut, które kopiują klasyczne rozwiązania regulacyjne. Opiniujemy prawnie dla firm inwestycyjnych, banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, depozytariuszy, asset managerów, giełd kryptowalutowych, akcjonariuszy spółek publicznych oraz management tych spółek. Zapewniamy pomoc w analizie uwag i zastrzeżeń nadzorczych formułowanych w związku z bieżącą działalnością albo w następstwie postępowań kontrolnych, w tym przygotowujemy dla naszym klientów odpowiednie stanowiska merytoryczne. Prowadzimy wyspecjalizowane szkolenia poszczególnych osób bądź grup osób w zakresie obowiązujących ich wymogów prawnych.

Postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego

Zapewniamy kompletną obsługę wszelkiego rodzaju procesów przed organem nadzoru. Wspieramy w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby procesów licencyjnych. Pomagamy w bieżącym raportowaniu, prowadzeniu korespondencji z KNF oraz postępowaniach kontrolnych. Reprezentujemy klientów w postepowaniach wyjaśniających i sankcyjnych. Nasze doradztwo uwzględnia nie tylko doraźne, ale też dalekosiężne skutki przyjęcia określonej postawy w postępowaniu wobec KNF dla przyszłej działalności.

Spory sądowe oraz ADR

Mamy dekadę doświadczenia w prowadzeniu sporów sądowych z obszaru prawa gospodarczego i cywilnego na rynku kapitałowym, zarówno między instytucjami finansowymi jak i z udziałem klienta. Występujemy również w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw na rynku finansowych.

Doradztwo regulacyjne przy transakcjach

Współpracujemy przy przeprowadzaniu transakcji M&A z udziałem instytucji finansowych. Nasze doświadczenia obejmują obsługę transakcji przejęcia zarządzania funduszami inwestycyjnymi, połączenia podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i przejęcia spółek publicznych prowadzących działalność regulowaną. Zapewniamy obsługę procesu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Kontakt

Możesz się z nami skontaktować bezpośrednio lub napisać na wspólny adres e-mail:

→ office@intocompliance.pl
Kancelaria Adwokacka Anna Czerkawska
ul. Bluszczańska 72 lok. 13, 00-712 Warszawa
into compliance
ul. Bluszczańska 72 lok. 13, 00-712 Warszawa